Záznam o činnostech zpracování pro kamerový systém

Areál společnosti Ing. Kateřina Preislerová Štolcová - Agrospectrum Ondřejov je monitorován kamerovým systémem se záznamem.

 

Správce: Ing.Kateřina Preislerová Štolcová

se sídlem:Hlavní 70,Třemblaty,251 65

IČO:71958509

zapsána u městského úřadu Říčany

 

Účel a titul zpracování osobních údajů

Zpracování osobních údajů je nezbytné pro účely oprávněných zájmů správce a případně také třetích stran. Těmito účely jsou ochrana movitého i nemovitého majetku správce a dále ochrana života a zdraví osob pohybujících se v monitorovaném prostoru. Dále je účelem zpracování případné uplatnění či hájení práv a nároků společnosti.

 

Kategorie dotčených osobních údajů a subjektů

Dotčeným osobním údajem jsou vizuální popisné a identifikační údaje subjektu údajů ve formě kamerového záznamu.

Zdrojem těchto osobních údajů je kamerový systém v areálu společnosti.

Dotčenými subjekty údajů jsou osoby pohybující se v areálu Agrospectrum Ondřejov , zejména zákazníci čerpací stanice a zaměstnanci společnosti, obchodní partneři společnosti a jiné návštěvy.

 

Kategorie příjemců osobních údajů

Subjekty poskytující společnosti služby související s výše definovaným účelem zpracování, je-li to nezbytné pro naplnění účelu (např. pojišťovna při pojistné události, advokátní kancelář).

Orgány veřejné moci v odůvodněných případech (např. V souvislosti se soudním či jiným řízením). Subjekt údajů, pokud využije svého práva na přístup při splnění zákonných podmínek.

Správce nemá v úmyslu předávat osobní údaje příjemci ve třetím stranám nebo mezinárodní organizaci.

 

Doba zpracování

Získané osobní údaje budou uloženy po dobu trvání účelu, není-li nutno záznam uchovat jako důkaz o protiprávním jednání.

 

Zvláštní práva subjektů osobních údajů

Subjekty osobních údajů mají právo požadovat od správce přístup k osobním údajům, které se jich týkají, a taktéž požadovat jejich opravu nebo výmaz anebo omezení zpracování; dále mají právo vznést námitku proti zpracování. Subjekt osobních údajů má rovněž právo podat stížnost u dozorového úřadu, domnívá-li se, že zpracováním jeho osobních údajů je porušeno Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27.4.2016 (Obecné nařízení o ochraně osobních údajů).